Jūs atrodaties šeit:

Informācija par darbinieku atlīdzību

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta vienpadsmitajā daļā un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” noteiktajām prasībām AS „Pasažieru vilciens” (turpmāk arī – uzņēmums) publicē datus par darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.

Saskaņā ar apstiprinātajiem darba samaksu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem uzņēmumā ir izveidota darba apmaksas sistēma, kas nosaka diferencētu atalgojumu uzņēmuma darbiniekiem atkarībā no ieņemamā amata, profesijas un kvalifikācijas līmeņa. Amatu grupai atbilstošo atalgojuma līmeni nosaka atbilstoši darbinieku prasmēm, ieguldījumam un atbildības pakāpei, kā arī ievērojot Latvijas darba tirgus tendences. Nozīmīgākajām darbinieku grupām atalgojums ir līdzsvarots ar citiem dzelzceļa nozares uzņēmumiem, kas nodrošina AS „Pasažieru vilciens” konkurētspēju transporta nozarē.

Konkrētam amatam atbilstošo atalgojumu amatu grupas amatalgas amplitūdas ietvaros nosaka, ievērojot darbinieka veicamos amata pienākumus, darba pieredzi, individuālās spējas un atdevi sabiedrības mērķu sasniegšanā.

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)

Amatu grupa Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no-līdz) Vidējā mēnešalga
Amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis Amata nosaukums
         
1. Administrācijas darbinieku amatalgu piemēri
1.1.  Departamenta vadītājs 6 2400-3400 2900
1.2.  Daļas vadītājs, departamenta vadītāja vietnieks, daļas vadītāja vietnieks 21 1800-2700 2250
1.3.  Nodaļas vadītājs, galvenais speciālists, projekta vadītājs 14 1200-2200 1700
1.4.  Vadošais speciālists, programmētājs, auditors, jurists, kvalitātes vadības sistēmas speciālists, vec. mašīnists instruktors, mašīnists instruktors u.c. 29 1000-2000 1500
1.5.  Vecākais speciālists 21 900-1600 1250
1.6.  Speciālists 15 800-1400 1100
1.7. Asistents, vecākais referents, referents, referents, palīgs u.c. 3 700-1200 950
2. Strādnieku profesijas darbinieku amatalgu apmēri
1. Darbu vadītāji un augsti kvalificēti strādnieku profesijas darbinieki  37 650-1400 1025
2. Strādnieku profesijas darbinieki, kuri izpilda sarežģītus darbus, kur nepieciešamas speciālas zināšanas un sagatavotība 101 500-1000 750
3. Strādnieku profesijas darbinieki, kuri izpilda vidējas sarežģītības darbus ar palīgierīču un vienkāršu mehānismu palīdzību 235 400-800 600
4. Mazkvalificēti strādnieki 48 370-600 485
3. Lokomotīvju brigāžu amatalgu apmēri
1. Elektrovilcienu, dīzeļvilcienu mašīnists pasažieru kustībā 115 880-1177 1029
2. Elektrovilciena, dīzeļvilciena mašīnista palīgs 30 673 673
3. Elektrovilcienu, dīzeļvilcienu un dīzeļlokomotīves manevru mašīnists (t.sk. vecākais) manevru kustībā 30 568-770 669
4. Konduktoru kontrolieru un pavadoņu amatalgu apmēri
1. Pavadoņi 25 548-701 625
2. Konduktori kontrolieri 238 494-644 569
5. Akorda algas (gabaldarba) darbinieku amatalgu apmēri
1. Gabaldarbinieki 168 385-1117 765

 Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

Nr.

p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
       
Piemaksas -  mainīgā mēneša darba algas daļa strādnieku profesijas darbiniekiem
1. Ikmēneša piemaksas biļešu kasu kasieriem un vecākajiem biļešu kasu kasieriem 0-50% no amata algas par biļešu pārdošanu, kvalitatīvu un precīzu pienākumu izpildi
2. Ikmēneša piemaksas konduktoriem kontrolieriem un pavadoņiem 10% no amata algas par kvalitatīvu un precīzu pienākumu izpildi
3. Ikmēneša piemaksas konduktoriem kontrolieriem un pavadoņiem par iekasēto naudu vilcienos 6% no iekasētās tarifa summas vilcienos
4. Ikmēneša piemaksas konduktoriem kontrolieriem un pavadoņiem par iekasēto naudu vilcienos 50% no iekasētās papildmaksas par biļešu noformēšanu vilcienā
5. Ikmēneša piemaksas konduktoriem kontrolieriem par elektrovilciena viena vagona uzturēšanu tīrībā elektrovilciena maršruta galapunktā (izņemot Rīgas pasažieru staciju) 0.25 € viena vagona uzturēšana tīrībā
6. Ikmēneša piemaksas Pasažieru apkalpošanas nodaļu darbu rīkotājiem un vecākajiem darbu rīkotājiem par kvalitatīvu un precīzu pienākumu izpildi 30% no amata algas par kvalitatīvu un precīzu pienākumu izpildi
7. Ikmēneša piemaksas strādnieku profesiju darbiniekiem par kvalitatīvu un precīzu pienākumu izpildi 5-50% no amata algas par:
- darba pienākumu precīzu un savlaicīgu izpildi;
- finanšu disciplīnas ievērošanu, pārskatu
savlaicīgu nodošanu;
- remonta un modernizācijas plāna izpildi, ievērojot remonta tehnoloģiju u.c. 
8. Ikmēneša piemaksas lokomotīvju brigāžu darbiniekiem par individuālo rādītāju izpildi 20-30% no amata algas par:
- pārskata mēneša laikā vadītajiem pasažieru vilcieniem saskaņā ar vilcienu kustības sarakstu, ievērojot instrukciju un rīkojumu prasības, un kvalitatīvi veiktām motorvagonu ritošā sastāva tehniskajām apkopēm;
- precīzu un savlaicīgu maiņas darba uzdevumu izpildi, nepieļaujot vilcienu kustības drošības un dzelzceļa transporta spēkā esošo normatīvo dokumentu prasību pārkāpumus .u.c. 
9. Ikmēneša piemaksas kontrolieriem revidentiem un vecākajiem kontrolieriem revidentiem par iekasētajiem līgumsodiem 50% no iekasētajiem līgumsodiem
10. Piemaksa par regulāru darbu ārpus telpām ziemas periodā 10% no amata algas, ja diennakts vidējā temperatūra ir zemāka par +10 
Pārējās piemaksas, prēmijas un naudas balvas
1. Personālā piemaksa līdz 200 € par papildu pienākumu veikšanu, augstražīgu vai augsti kvalificētu darbu
2. Piemaksa par papildus darbu, aizvietojot citu darbinieku 15-35% no neesošā darbinieka amata algas, ja darbinieks papildus saviem darba pienākumiem izpilda uz laiku darbā neesoša darbinieka pienākumus
3. Lojalitātes atalgojums 40-100% no amata algas par ilglaicīgu, efektīvu un kvalitatīvu darbu izmaksā diferencēti atkarībā no stāža visiem darbiniekiem, kuri nostrādājuši sabiedrībā vairāk par 3 gadiem
4. Ceturkšņa prēmija līdz 50% no noteiktajām amatalgām gadā par sasniegtajiem kopējiem Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem
5. Vienreizējā prēmija līdz 2 noteiktajām amatalgām gadā par īpašu uzdevumu izpildi vai individuāliem sasniegumiem Sabiedrības labā
6. Vērtīga balva līdz  400 € un prēmija 75% apmērā no balvas vērtības par ievērojamiem panākumiem un pašaizliedzīgu darbu Sabiedrībā un dzelzceļa nozarē un personīgu ieguldījumu dzelzceļa nozares attīstībā
7. 1.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 600 € par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 40 gadiem
8. 2.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 450 € par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 30 gadiem
9. 3.pakāpes nozīme "Par ilggadēju darbu" naudas balva 300 € par dzelzceļa nozarē nostrādātiem 20 gadiem
10. Atzinības raksts "Par izcilu un profesionālu amata pienākumu izpildi"  naudas balva no 100- 300 € par augstu darba kvalitāti un profesionalitāti, radošu pieeju un iniciatīvu, kā arī augstiem darba izpildes rādītājiem Sabiedrības mērķu sasniegšanā
11. Pateicības raksts "Par ieguldījumu Sabiedrības tēla veidošanā" naudas balva no 100- 300 € par ārpus darba laika veiktajām darbībām Sabiedrības pozitīva tēla veicināšanai

 


 

Informācija par sociālajām garantijām

Nr.

p.k.

Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)  Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
       
1. Dzīvības apdrošināšana Apdrošināšanas atlīdzība 2000 € darbinieka nāves gadījumā Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums
2. Kolektīvā nelaimes gadījumu apdrošināšana Apdrošināšanas atlīdzība 55 000 € gadījumā, ja darba laikā iestājas nāve vai darba laikā notikuša nelaimes gadījuma rezultātā noteikta invaliditāte; līdz 10 000 € - darba laikā notikušu kaulu lūzumu un traumu gadījumā; 1000 € - kritiskas saslimšanas gadījumā Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums
3. Veselības apdrošināšana Pēc darbinieku izvēlētām veselības apdrošināšanas programmām Darba devēja līdzmaksājums 16.50 € mēnesī par katru darbinieku Dzelzceļa nozares ģenerālvienošanās, Darba koplīgums
4. Mašīnistu instruktoru, mašīnistu un mašīnista palīgu dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu Apdrošināšanas prēmijas apmērs ne mazāks par 1% no attiecīgās profesijas darbinieku vidējās gada bruto algas Dzelzceļa likuma 37.panta 7.daļa; Darba koplīgums
5. Bērna piedzimšanas pabalsts vienam no darbiniekiem 285.00 € Pabalstu un materiālās palīdzības piešķiršanas noteikumi AS "Pasažieru vilciens" darbiniekiem
6. Bēru pabalsts vienam no darbiniekiem 213.43 € Pabalstu un materiālās palīdzības piešķiršanas noteikumi AS "Pasažieru vilciens" darbiniekiem
7. Briļļu iegādes kompensācija 42.69 € Darba koplīgums
8. Pabalsts darbiniekiem, kuru bērns uzsāk mācības pirmajā klasē 142.29 € Darba koplīgums

 

Lūdzu uzgaidiet