Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Godīgas konkurences īstenošanas politika

I.     Vispārīgie noteikumi

  1. Godīgas konkurences īstenošanas politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir nodrošināt brīvu un godīgu konkurenci un novērst konkurenci regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu iestāšanos akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” (turpmāk – Sabiedrība) darbībā.
  2. Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem, valdei un padomei.

II.     Pamatprincipi brīvas un godīgas konkurences nodrošināšanai

  1. Sabiedrība visās darbībās ievēro piemērojamos tiesību aktus konkurences tiesību jomā, atbalsts godīgu komercpraksi un neveic darbības, kuru rezultātā varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana, tajā skaitā, bet ne tikai:

-    neiesaistās darījumos, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana, 
-    neizplata nepatiesu, nepilnīgu vai izkropļotu informāciju par citu tirgus dalībnieku vai tā darbiniekiem, kas var šim tirgus dalībniekam nodarīt zaudējumus, 
-    neveic darbības, lai iegūtu, izmantotu vai izplatītu cita tirgus dalībnieka komercnoslēpumu saturošu informāciju bez tā piekrišanas.  

  1. Sabiedrība jebkādā veidā ļaunprātīgi neizmanto dominējošo stāvokli dzelzceļa pasažieru pārvadājumu jomā Latvijas teritorijā.
  2. Sabiedrība kā kapitālsabiedrība, kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme, ar savu darbību nekavē, neierobežo un nedeformē konkurenci, tai skaitā:

5.1. nediskriminē tirgus dalībniekus, radot atšķirīgus konkurences apstākļus;
5.2. nerada priekšrocības citai kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir tieša vai netieša līdzdalība;
5.3. neveic darbības, kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana vai darbība tirgū.

  1. Lai nodrošinātu Politikā minēto pamatprincipu ievērošanu un nodrošinātu iespējami plašu piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju konkurenci, Sabiedrība ir izstrādājusi noteikumus, kas reglamentē iepirkumu veikšanas kārtību un līgumu sagatavošanas, slēgšanas un izpildes kontroles kārtību.
     
Lūdzu, uzgaidiet